РЦТХ-ВАРНА ОБЯВЯВА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИЗАНТ - ЕДНО МЯСТО,ФИНАНСИРАНО ОТ ДЪРЖАВАТА

На основание чл.90 и чл.91 от КТ, във връзка с чл.11, ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2015г., за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в съответствие с изискванията на чл.17 от същата Наредба, РЦТХ-Варна обявява конкурс за 1 място, за специализация по реда на чл.11, ал.1: Лекар-специализант по специалност „Трансфузионна хематология“- 1 място, финансирано от Държавата.

Ще се проведе конкурс по документи и събеседване. Документите за допускане и участие в конкурса ще се предават в отдел „Човешки ресурси“ в РЦТХ-Варна, в срок 30 дни от публикуване на обявата.

Изисквания за заемане на длъжността лекар-специализант:

  • Образование: висше-магистър по медицина;
  • Членство в БЛС;
  • Компютърна грамотност;
  • Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията;

Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:

·         Заявление;

·         Копие от диплома за завършено висше образование – магистър по медицина и приложението към нея;

·         Копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС;

·         Препоръки , в случай че кандидатът има издадени такива;

·         Автобиография – европейски формат;

Ред за провеждане на конкурса:

  • Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на РЦТХ-Варна
  • Втори етап – оценка на кандидатурата от определена за целта комисия, чрез провеждане на събеседване за теоретичните знания в областта на конкретната специалност.

Подаване на документи за участие в конкурса:

  • Документите се приемат всеки работен ден от 7.30 до 14.30 часа в деловодството на РЦТХ-Варна.
  • Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: „Конкурс за избор на Лекар-специализант по специалност „Трансфузионна хематология“, съгласно чл.11, ал.1 от Наредба №1 / 22.01.2015 г. , за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
  • Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата. На кандидатите да се предоставя: Длъжностна характеристика;

Всички подробности около провеждането на конкурса – допуснати кандидати, конспекти, дати за провеждане и класирани кандидати ще бъдат обявявани на официалния сайт на РЦТХ-Варна.

Трудовият договор с кандидата, избран за заемане на длъжността „Лекар-специализант“ се сключва, съгласно чл.68, ал.1, т.2 от КТ и условията на Наредба № 1/22.01.2015г., за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Публикувана на Вторник, 05 Януари 2021 12:59