Събиране на оферти с обява с Предмет „Периодични доставки осъществени чрез покупка по заявка на прогнозни количества и видове реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти и медицински консумативи за нуждите на РЦТХ-Варна, обособени в 9 позиции