Периодични доставки осъществени чрез покупка чрез заявка на прогнозни количества и видове реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти и медицински консумативи за нуждите на РЦТХ-Варна, обособени в 9 (девет) позиции

Заявление - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0003


Документация - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0003


Обявление - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0003


Решение за откриване - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0003


Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0003


Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0003


Образец 2А Техническо предложение - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0003


Образец № 2 - Техническо предложение - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0003


Образец № 3 - Декларация лични данни - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0003


Образец № 5 - Ценова оферта - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0003


Образец № 5А - Ценово предложение - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0003


Образец № 6 - Декларация за конфиденциалност - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0003


ЕЕДОП - мед.к-ви - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0003


Решение за прекратяване - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0003


Обявление за приключване - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0003