Периодични доставки осъществени чрез покупка чрез заявка на прогнозни количества и видове реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти и медицински консумативи за нуждите на РЦТХ-Варна, обособени в 9 (девет) позиции

Образец № 5А - Ценово предложение - тук

Номер на поръчката: 00206-2019-0003