ОБЯВЛЕНИЕ

Районен център по трансфузионна хематология-Варна,със седалище: гр.Варна, бул.”Цар Освободител” №100, на основание Глава V раздел IV от КТ,чл. 70 ал.1 от ЗЛЗ; Правилник за устройството и дейността на центровете по трансфузионна хематология, обявява конкурс за заемане на длъжността:

• ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
I.Изисквания към кандидатите за участие в обявения конкурс:
1. Образование: Съгласно Закона за Лечбните заведения
2.Да имат най-малко 5 години професионален опит и стаж на ръководна длъжност.
3.Да изготвят и представят писмен проект на тема: „Стратегия за организация и администриране на РЦТХ-Варна.
II.Необходими документи при кандидатстване:
1. Заявление за участие в конкурса.
2. Професионална автобиография.
3. Ксерокопие от документите, удостоверяващи образование, специалност, придобита квалификация, владеене на чужди езици,компютърна грамотност и др.
4. Документи удостоверяващи трудов стаж и професионален опит.
5. Медицинско свидетелство за постъпване на работа.
6. Писмен проект на тема „Стратегия за организация и администриране на РЦТХ-Варна“.
III.Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по изготвения писмен проект и по теми за установяване на професионалните и административни качества на кандидатите.
IV.Кандидатите в срок от един месец от датата на публикуване на “Обявлението” във вестник Позвънете – Варна на 07.03.2019г., да депозират документите си в канцелария - Личен състав, където за запознаване ще им бъде предоставена длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
V.Със спечелилите конкурса ще бъде сключен Трудов договор за срок до три години.
Телефон за справка: 052/681 811