Обявление за конкурс за заемане на длъжност – Главна медицинска сестра

ОБЯВЛЕНИЕ

Районен център по трансфузионна хематология — Варна / РЦТХ — Варна /, сы седалище гр. Варна, бул. цар Освободител N2 100, на основание Глава V, раздел lV от Кодекса на труда и чл. 70, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс за заемане на длъжността

“ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

1. Изисквания към кандидатите за участие в обявения конкурс :
1. Образование — съгласно Закона за лечебните заведения
2. Да имат най-малко 5 години трудов стаж по специалността в районен център по трансфузионна хематология или в отделение по трансфузионна хематология и стаж на ръководна длъжност — старша сестра.
З. да изготвят и представят писмен проект на тема Стратегия за организация и управление на медицинските специалисти в РЦТХ — Варна“ ll. Необходими документи при кандидатстване :
1. Заявление за участие в конкурса.
2. Професионална автобиография.
з. Ксерокопие от документите, удостоверяващи образование, специалност, придобита квалификация, владеене на чужди езици, компютърна грамотност и др.
4, Документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит.
5, Медицинско свидетелство за постъпване на работа.
6. Писмен проект на тема —„ Стратегия за организация и управление на медицинските специалисти в РЦТХ — Варна” lll. Конкурса ще се проведе чрез събеседване по изготвения писмен проект и по теми за установяване на професионалните и административни качества на кандидатите.
lV. Кандидатите в срок от един месец от датата на публикуване на „Обявлението” да депозират документите си в канцелария — Личен състав на РЦТХ – Варна, където за запознаване ще им бъде предоставена длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
V. Със спечелилите конкурса ще бъдат сключени трудови договори за срок до три години.

Телефон за справки : 052 / 681 811