Обявление за конкурс за заемане на длъжностите началници на отделени в РЦТХ Варна.

ОБЯВЛЕНИЕ

Районен център по трансфузионна хематология – Варна / РЦТХ – Варна /, със седалище гр. Варна, бул. Цар Освободител № 100, на основание Глава V, раздел ІV от Кодекса на труда, чл. 68, ал. 7 от ЗЛЗ и Правилник за устройството и дейността на центровете по трансфузионна хематология, обявява конкурс за заемане на длъжностите :

 • Началник отделение „Кръводаряване”
 • Началник отделение „ Диагностика на кръвта”
 • Началник отделение „Преработка на кръвта”
 • Началник отделение „Клинична трансфузиология „
 • Началник отделение „Управление на качеството и контрол на кръвта и кръвните съставки”

І. Изисквания към кандидатите за участие в обявените конкурси :

 1. Да са лекари с придобита специалност „Трансфузионна хематология”
 2. Да имат най- малко 5 години трудов стаж в районен център по трансфузионна хематология.
 3. Да изготвят и представят писмен проект на тема – „ Стратегия за организация и усъвършенстване на дейността на отделение „ …………” за цялостно и ефективно приложение на изискванията на ЗККК, наредбите към него и Медицински стандарт по трансфузионна хематология” .
 4. Лицето да не е пенсионер за осигурителен стаж и възраст.

ІІ. Необходими документи при кандидатстване :

 1. Заявление за участие в конкурса.
 2. Професионална автобиография.
 3. Ксерокопие от документите, удостоверяващи образование, специалност, придобита квалификация, владеене на чужди езици, компютърна грамотност и др.
 4. Документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит.
 5. Медицинско свидетелство за постъпване на работа.
 6. Писмен проект на тема- „стратегия за организация и усъвършенстване на дейността на отделение „ ………………..” за цялостно и ефективно приложение на изискванията на ЗККК, Наредбите към него и Медицински стандарт по трансфузионна хематология”.

ІІІ. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по изготвения писмен проект и по теми за установяване на професионалните и административни качества на кандидатите.
ІV. Кандидатите в срок от един месец от датата на публикуване на „Обявлението” да депозират документите си в канцелария – Личен състав, където за запознаване ще им бъде предоставена длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
V. Със спечелилите конкурса ще бъдат сключени трудови договори за срок до три години.

Телефон за справки : 052 / 681 811